+45 4615 3022

Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

KC Light A/S salgs -, leverings - og garantibetingelser

KC Light A/S salgs -, leverings - og garantibetingelser.

Medmindre andet er skriftligt aftalt så gælder følgende salgs- og leveringsbetingelser for alle tilbud, salg og leverancer foretaget af KC Light A/S. Salgs- og leveringsbetingelserne går forud for eventuelle bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

TILBUD
Afgivne tilbud er, hvor andet ikke er anført, gældende i 8 uger fra afgivelsen. Alle tilbud fra sælger er, at forstå som opfordring til at afgive ordre og er som sådan ikke bindende fra sælger medmindre andet er opgivet.

PRIS
Prisen gælder ab lager og er ekskl. moms, speciel emballage og andre afgifter. Bidrag og afgifter opkræves i henhold til branchens takster. Priser er i øvrigt opgivet under forbehold af, at der ikke inden levering sker ændringer i omkostninger uden for KC Light A/S kontrol, herunder enhver valutakursændring, regulering af momssatser, andre offentlige udgifter eller væsentlige ændringer i omkostningen til arbejdskraft eller materiale eller andre omkostninger for leverandører, hvilket i påkommende tilfælde berettiger KC Light A/S til forinden levering, skriftligt at regulere den tilbudte pris tilsvarende. I det omfang fragt, forsikring, told og andre lignende omkostninger måtte være indeholdt i en opgiven pris, gælder det samme vedrø­rende disse omkostninger. Udgifter i anledning af ændring af ordre, der er ønsket af køber eller skyldes dennes forhold eller instruktion, herunder manglende videregivelse af nødvendige oplysninger, afholdes af køber.

SÆLGER’S YDELSER OG PRODUKTER

Sælgers ydelser omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificeret varer og ydelser. Sælger forpligter sig til at levere varer og ydelser af sædvanlig god kvalitet hvad angår materialer og bearbejdning.

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger, prospekter og anden reklame- og informationsmateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt indgår som en del af parternes aftale. KC Light A/S er i øvrigt berettiget til at ændre i specifikationer, såfremt dette er påkrævet for at overholde gældende regler og lovkrav, herunder EU-forskrifter, eller såfremt ændringen er en del af kostoptimering eller på anden måde en forbedring af produktet som ikke synligt påvirker kvalitet eller ydelse.

Alle tegninger, skitser, tekniske specifikationer mv. er sælger ejendom og må ikke fremstilles, efterlignes eller overgives til tredje mand uden sælgers samtykke.

EMBALLAGE
Køber faktureres for emballage i form af paller, pallerammer og lignende. Ellers emballeres alle varer fra KC Light A/S forsvarligt – således at varer ikke kan beskadiges ved almindelig håndtering.

LEVERING
Opgivne priser omfatter alene transportomkostninger i det omfang dette udtrykkeligt fremgår af tilbuddet eller ordrebekræftelsen. Aftale om levering på arbejdsplads eller andet afleveringssted er afgivet under forudsætning af, at der er adgang for lastbil. Er der ikke aftalt fragt, sker levering ab lager fra KC Light A/S medmindre andet er aftalt. Risikoen for varerne overgår til køber ved levering eller ved overlevering til selvstændigt virkende fragtmand. Såfremt der i ordrebekræftelsen er anført en konkret dato som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra en hverdag før til en hverdag efter den angivne dato. Er der angivet en konkret uge som leveringstidspunkt, anses levering som rettidig, såfremt leveringen sker i perioden fra tre hverdage før til tre hverdage efter den angivne uge. Dette gælder dog ikke, såfremt det i ordrebekræftelsen er angivet, at leveringsterminen ligger fast. Indtræder der standsning eller indskrænkning i driften hos KC Light A/S leverandører, eller leverancen fra disse forsinkes, uden at dette er begrundet, er KC Light A/S berettiget til at udskyde en ordres effektuering i det omfang, dette er nødvendiggjort af leverandørens forhold.

BETALINGSBETINGELSER

Betaling skal ske i henhold til de betalingsbetingelser der er opgivet på ordrebekræftelse. Såfremt køber ikke overholder betalingsaftalen har sælger krav på forrentning svarende til diskontoen +3% af det skyldige beløb fra forfaldsdato.

RETURNERING

Returnering af varer kan kun ske efter forudgående aftale. Kreditering af varer vil ske til fakturapris minus 10% i håndterings gebyr – dog min. altid 200kr.

Returvarer skal være klart opmærket med fakturanummer, antal og type.
Returneres i original emballage uden skader, fejl eller andre mangler. 

PRODUKTANSVAR

Angående produktansvar henvises til bestemmelserne i lov om produktansvar.

KC Light A/S fraskriver sig ansvar som følge af driftstab, avancetab og andet indirekte tab.

I den udstrækning KC Light A/S måtte blive pålagt produktansvar af 3. mand er køber forpligtet til at holde KC Light A/S skadesløs. Endvidere skal begge parter straks underrette hinanden herom såfremt et krav om erstatning opstår som følge af et produkt leveret af KC Light A/S.

REKLAMATION OG GARANTI

Det påhviler køber at undersøge varen for defekter eller mangler ved modtagelsen af varen. I tilfælde af en reklamation skal KC Light A/S varsles inden 8 dage – en skriftlig reklamation skal være KC Light A/S i hænde inden 14 dage.

Ved transportskader skal køber selv kontakte transportfirma.

Der ydes 1 års garanti på alle produktionsfejl og materialefejl på standard produkter leveret af KC Light A/S – regnet fra leveringstidspunkt. Dette er dog forudsat af, at betingelserne i garantien er opfyldt.

Produktet skal være taget i brug og installeret efter korrekt anvendelse og efter brugervejledning;

  • Inden for det tilsigtede operationelle område – f.eks. miljø.
  • Med strøm inden for det angivne område – f.eks. volt, strømstyrke og frekvens.
  • På professionel og lovlig vis og i overensstemmelse med den udleverede montagevejledning.

Garantien dækker ikke:

  • Enhver form for driftstab der skyldes udsættelse for ekstreme forhold f.eks.: Lynnedslag, vand, brand, dårlig ventilation eller andre forhold der ikke er under KC Light A/S indflydelse.
  • Dele der skal udskiftes pga. almindelig slitage – f.eks. lyskilder, startere og batterier.
  • Mangler på grund af forenelighed mellem produkt og installationsmiljø – f.eks. kontrolsystem og strømforsyning.
  • Produkter der er ændret eller repareret af uautoriseret personel og uden KC Light A/S accept.
  • Almindelig vedligeholdelse og reparation.

Ved konstateret fejl og mangler på varer, reparerer eller erstatter KC Light A/S produkterne uden omkostninger for kunden.

MANGLER

KC Light A/S påtager sig et mangelansvar på 12 måneder – regnet fra leveringstidspunkt. Det påhviler køber at bevise at den leverede vare er mangelfuld. Herunder at dokumentere at den leverede vare er opbevaret, installeret, anvendt og vedligeholdt korrekt og i overensstemmelse med KC Light A/S forskrifter. Hvis en varer har en mangel forpligtiger KC Light A/S sig til indenfor ovennævnte periode at afhjælpe mangel ved enten at reparere varen eller at erstatte den med en ny. Denne af hjælpen af manglen omfatter kun arbejdsløn og materialer. Ikke andre omkostninger såsom transport, ventepenge, diæter, logi eller omkostninger forbundet med blotlæggelse og/eller tilgængeliggørelse af den manglefulde vare.

FORCE MAJEURE

I tilfælde af force majeure, hvortil henregnes strejke, lockout, ildsvåde, oversvømmelse, større maskinskader, ind- og udførselsforbud, forsinkelser, hvorover KC Light A/S ikke er herre, er KC Light A/S berettiget til at udskyde eller annullere en ordres effektuering. Køberen kan hverken i tilfælde af udskudt effektuering eller annullering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod KC Light A/S.

EJENDOMSFORHOLD

KC Light A/S forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen, herunder beløb skyldige for transport, montering, renter og andre omkostninger, er betalt. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen.

LOVVALG OG VÆRNETING

Enhver tvist eller uenighed, som udspringer af nærværende aftale og som ikke kan forliges, skal afgøres ved anvendelse af dansk lov.

Returneres i original emballage uden skader, fejl eller andre mangler.